INFORMACIÓ LEGAL

En el present Avís Legal s'estableixen els continguts referents a la utilització de la web www.caminsacavall.com propietat de Regina Ballarín, la qual queda a la disposició dels usuaris d'Internet.

El lloc web www.caminsacavall.com ha estat creat i és titularitat de Camins a Cavall .

El domicili social de Camins a Cavall queda establert, a l'efecte del present Avís Legal, Camí Can Rubió s/n 08292 Esparreguera (BARCELONA) -Espanya-

La present web es regeix única i exclusivament per les disposicions d'aquest Advertiment Legal. Per tot la qual cosa, l'usuari haurà de llegir i acceptar sense reserves el present Advertiment Legal en el moment d'entrar en la www.caminsacavall.com per a la navegació pels continguts existents en ella.

OBJECTE.- La present web ha estat dissenyada per a donar a conèixer els productes i serveis oferts per Camins a Cavall als seus clients, donant l'oportunitat als usuaris d'Internet de conèixer, de forma clara i detallada els productes que l'empresa posa a la disposició dels seus clients per a la realització de les seves activitats.

Els continguts facilitats en aquesta web han estat realitzats amb informació provinent de fonts internes de Camins a Cavall , per tot la qual cosa respondrà pels continguts elaborats i llocs a la disposició dels usuaris d'Internet. L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L'accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d'ús continguts en ella. El mer accés no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entreCamins a Cavall i l'usuari.

UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

www.caminsacavall.com.- La utilització d'aquesta pàgina web, ja sigui de la informació continguda o dels serveis que es proposen, li atribuïx la condició d'Usuari i suposa l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals vigents en el moment que vostè com Usuari accedeixi a la pàgina web, pel que si no està d'acord amb el contingut del mateix haurà d'abstenir-se de fer ús de la web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la llei, amb aquestes Condicions Generals, amb la moral, bons costums generalment acceptades, i amb l'ordre públic, responent enfront de Camins a Cavall , o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Camins a Cavall es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos.

La informació incorporada a la pàgina web ha estat elaborada en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació sobri Camins a Cavall i els serveis que oferix als Usuaris. La companyia no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat, exactitud o exhaustividad de la citada informació, de la mateixa forma que no respondrà en cap cas respecte a tercers pels eventuals errors que presenti la pàgina web.

Camins a Cavall ofereix enllacis, directa o indirectament, a recursos o llocs d'Internet que es troben fora del present lloc web. La presència d'aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc web de destinació.

Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir al Lloc web de forma lliure i gratuïta. No obstant això, Camins a Cavall es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web. En aquests casos, com requisit previ per a poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar-se facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real.

L'Usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l'elecció de l'identificador, l'Usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultantes, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. D'igual manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d'establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense la seva autorització. Camins a Cavall assignarà l'identificador seleccionat per l'Usuari, sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per altres Usuaris.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l'Usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de Camins a Cavall el més aviat.

L'Usuari perdrà l'identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver fet ús del mateix per a qualsevol dels Continguts de Camins a Cavall, podent ser seleccionat per un nou Usuari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualssevol altres elements inserits en la pàgina web pertanyen a Camins a Cavall. Així mateix, el contingut de la pàgina web que inclou, a títol merament enunciatiu i no exclusiu, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel·lectual de Camins a Cavall o de tercers que han cedit el seu ús a la citada companyia.

El contingut de la web està protegit per les Lleis nacionals i Tractats internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual que siguin aplicables.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquesta pàgina web estan legalment reservats i l'accés a la mateixa o la seva utilització, per part de l'usuari, no ha de considerar-se, en forma alguna, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu la titularitat del qual o propietat correspongui a Camins a Cavall, o a tercers.

La reproducció total o parcial per qualsevol mitjà del contingut, marques, noms comercials i signes distintius de qualsevol classe, inclosos en la pàgina web, així com la venda, cessió, arrendament, distribució, comunicació pública, transformació, o qualsevol altre ús que es vulgui donar a les mateixes, sense prèvia autorització expressa del corresponent titular, queda totalment prohibida i es perseguirà civil i, si escau, penalment, d'acord amb les Lleis nacionals i Tractats Internacionals aplicables.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

L'activitat de Camins a Cavall es limita a recollir i incloure en la pàgina web informació relativa als seus serveis, així com a rebre les sol·licituds de demanda prèvia d'informació respecte dels mateixos.

Una vegada que l'Usuari hagi mostrat el seu interès per algun dels serveis oferts en la pàgina web, haurà de completar la corresponent sol·licitud sent obligació seva l'introduir dades exactes i verídics, no responent Camins a Cavall, en cap cas, com a conseqüència d'un eventual perjudici que es pogués irrogar, de la inexactitud o falsedat dels mateixos. Camins a Cavall no es responsabilitza del mal ús que vostè. pugui fer d'aquest lloc web.

Camins a Cavall no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Camins a Cavall, i/o deguda a una actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o tingui per origen causes de força major.

Sense perjudici de l'establert en l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l'efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de Camins a Cavall, tals com: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l'atac d'Intrusos o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Camins a Cavall hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d'acord amb l'estat de la tècnica.

En qualsevol cas, Camins a Cavall no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. Camins a Cavall tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l'Usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del Lloc web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos.

Quant a les informacions i continguts inclosos en la pàgina web o als quals pogués tenir-se accés com a conseqüència dels links establerts en la mateixa, Camins a Cavall, no garanteix, de cap manera, ni l'accés en un moment determinat a tals informacions i continguts, ni la seva exactitud, ni la seva actualitat o actualització, ni la seva idoneïtat o utilitat per a les fins de l'usuari, no fent-se responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin haver a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts inclosos en la pàgina web o aquelles a les quals es tingui accés com a conseqüència dels links establerts en la mateixa. Igualment, Camins a Cavall s'eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin haver a la presència de virus o altres elements lesius en la pàgina web, o pàgines web a les quals es pugui tenir accés a través dels links establerts en aquella que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

En relació amb els serveis actius per als quals sigui preceptiu el registre, Camins a Cavall podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i informació dels Usuaris per raons d'inactivitat o inutilització dels mateixos. En concret, Camins a Cavall podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit al citat Contingut.

MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ

Camins a Cavall es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com les condicions requerides per a utilitzar la pàgina web. Així mateix, Camins a Cavall es reserva el dret a suspendre o posar fi, en qualsevol moment i sense previ avís, tot o part dels serveis oferts en la pàgina web.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions d'accés i utilització de la web www.Camin aCavall.com es regeixen conforme a les disposicions de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el disposat en altres normes estatals o autonòmiques annexes a l'àmbit normatiu o que tinguin com finalitat la protecció de la salut, la seguretat pública, inclosa la salvaguarda de la defensa nacional, els interessos del consumidor, el règim tributari aplicable als serveis de la Societat de la Informació i la normativa reguladora de defensa de la competència. Les parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment d'aquestes Condicions Generals, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Camins a Cavall informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitats passaran a formar part d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat del qual i responsabilitat correspon a Camins a Cavall, sent la seva finalitat poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar-li i transmetre-li informació dels serveis oferts per Camins a Cavall. Amb la remissió de les seves dades, vostè dóna el seu consentiment exprés perquè Camins a Cavall pugui portar a terme el tractament automatitzat. Les seves dades personals són tractats amb la màxima confidencialitat, havent adoptat Camins a Cavall, com responsable del fitxer, les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de les dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Camins a Cavall procedeix a l'arxiu de les dades que els usuaris faciliten per a realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, alguns dels quals són necessaris per a atendre adequadament les mateixes. L'usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades. Li vam informar que l'adreça de correu electrònic és utilitzada per a donar resposta a la seva consulta, així com poder transmetre-li informació dels serveis oferts per Camins a Cavall i informar-li de qualssevol altres canvis rellevants que es produeixin. La nostra pàgina web no utilitza cookies ni altres mitjans tècnics que ens permetin identificar a usuaris en concret ni conèixer dades de la seva navegació sense que l'usuari sigui conscient. Això no obstant això, és el nostre compromís que qualsevol canvi en la Política de Privacitat referent a això serà immediatament advertit, a través del present lloc web, incloent l'oportuna rectificació en aquest apartat.

© Copyright, Camins a Cavall
Tots els drets reservatsCentre d´Equinoteràpia Regina Ballarín | Hípica Esparreguera - Camí Can Rubió s/n 08292 Esparreguera (BARCELONA) | Tef. 618 135 885 | legal | disseny per HakGraphics

Pàgines web